Chuẩn bị phân hạng chung cư: Lo xin – cho, chạy nâng hạng

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến để phân hạng chung cư– hoàn thiện Dự thảo Thông…